Järjestöjen sote-muutostuki vauhtiin eri puolilla Suomea

(2.3.2021)

Tavoitteena vahvat järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sote-uudistus mullistaa suomalaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Uudistuksen seurauksena myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen on uudella tavalla vakiinnutettava paikkansa muuttuvassa ympäristössä, kun kuntien rinnalle syntyy sote-palveluista ja pelastustoimesta vastaavia hyvinvointialueita.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee lähivuodet sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Tavoitteena on, että sote-järjestöjen toiminta ja osaaminen ovat kiinteästi mukana kunkin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaa SOSTE, jossa muutostukityötä tekee kolme työntekijää. He ovat hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto ja tutkija Janne Haikari

Heidän lisäkseen Järjestöjen sote-muutostukityössä on SOSTEsta mukana johtaja Anne Knaapi. Hän tuo muutostukityöhön SOSTEn strategisen johtamisen näkökulmaa.

Koordinaation tehtäviin kuuluu esimerkiksi seurata sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtoa kansallisella tasolla ja vaikuttaa siihen järjestöjen näkökulmasta. Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan kautta maakunnat ovat laajasti mukana yhteisessä kehittämisessä.

”Muutostukityön onnistuminen vaatii viestintää moneen suuntaan ja järjestötiedon hyödyntämistä. Aluetasolla tärkeää on käydä vuoropuhelua järjestöjen ja sote-valmistelun välillä sekä osallistua kunnissa ja hyvinvointialueilla tehtävään kehittämistyöhön”, ennakoi hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström. 

Maakunnissa tehtävästä muutostukityöstä vastaavat alueellisten verkostojärjestökumppaneiden järjestöasiantuntijat, joita on yhteensä seitsemän. Heistä useimmat ovat aloittaneet työnsä maaliskuun alkuun mennessä, joten muutostukityö pääsee nyt kunnolla vauhtiin eri puolilla Suomea. 

Järjestöasiantuntijoiden tehtävänä on muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen valmisteluun alueilla. Uuttamaata lukuun ottamatta jokaisella järjestöasiantuntijalla on vastuullaan useampi kuin yksi maakunta.

 • Uudellamaalla järjestöasiantuntijoina toimivat Anu Toija ja Ilari Karhumalja EJY ry:stä.
 • Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pohjanmaalla tehtävästä työstä vastaa järjestöasiantuntija Reeta Valta Satakunnan yhteisökeskuksesta.
 • Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä järjestöasiantuntijana toimii Niina Salo-Lehtinen Artteli-kumppanuusyhdistys ry:stä.
 • Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa järjestöasiantuntijana toimii Laura Meriluoto Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry:stä.
 • Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla järjestöasiantuntija on Johanna Saarivaara Lapin sosiaali- ja terveysturva ry:stä.
 • Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan alueilla järjestöasiantuntijana toimii Henna Hovi Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry:stä.
 • Muutostukityötä maakunnissa hallinnoi Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. 

Järjestöjen sote-muutostuen järjestöasiantuntijat ja kansallisen koordinaation väki tekevät tiivistä yhteistyötä ja pitävät toisensa ajan tasalla työnsä etenemisestä. Näin varmistetaan osaltaan sitä, että muutostukityö onnistuu tasapuolisesti koko Suomessa. 

Muutostukityön etenemistä voi seurata pian myös yhteiskehittämiseen tarkoitetussa Innokylä-palvelussa ja Twitterissä aihetunnisteella #ihmisensote. 

Lisätietoja: 

Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström, anita.hahl-weckstrom@soste.fi, p. +358 44 770 0491 

Viestinnän erityisasiantuntija Sirkku Aalto, sirkku.aalto@soste.fi, p. +358 40 121 6546 

Tutkija Janne Haikari. janne.haikari@soste.fi. p. +358 50 376 4573 

Johtaja Anne Knaapi, anne.knaapi@soste.fi, p. +358 40 194 2518 

Järjestöasiantuntijat (Uusimaa):

Anu Toija, anu.toija@ejy.fi, p. 050 381 5511

Ilari Karhumalja, ilari.karhumalja@ejy.fi, p. 050 552 2778

Järjestöasiantuntija (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa):

Reeta Valta, reeta.valta@yhteisokeskus.fi, p. 044 989 5937

Järjestöasiantuntija (Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Kanta-Häme):

Niina Salo-Lehtinen, niina.salo-lehtinen@artteli.fi, p. 045 277 4607

Järjestöasiantuntija (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala):

Laura Meriluoto, laura.meriluoto@pssotu.fi, p. 050 330 0286

Järjestöasiantuntija (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa):

Johanna Saarivaara, johanna.saarivaara@lapinsote.fi, p. 040 580 3765 

Järjestöasiantuntija (Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Etelä-Karjala), aloituspäivämäärä vielä avoinna:

Henna Hovi, henna.hovi@kykasote.fi, p. 050 567 3610 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja, Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan sihteeri:

Elina Pajula, elina.pajula@pksotu.fi, p. 050 558 7460 

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa

Miten kansalaisyhteiskuntaa voidaan tukea?
Miltä kansalaisyhteiskunnan tulevaisuus näyttää?

Satakunnan yhteisökeskus järjestää maanantaina 15.3.2021 klo 13.00–15.00 verkkotapahtuman aiheella Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa ja valtionavustuskäytäntöjen kehittäminen.

Linkki tapahtuman ohjelmaan: https://mailchi.mp/95e6bc578271/kansalaisyhteiskunnantilajatulevaisuus15032021.

Nimeämispyyntö maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunta perustettiin 7.5.2020. Neuvottelukunta on valtakunnallinen toimija, joka edistää maakuntien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä maakuntien ja valtakunnallisen vuoropuhelua.

Toiminnan tavoitteena on tukea maakunnissa toimivien järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä vahvistaa niiden äänen kuulumista valtakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa. Neuvottelukunnassa olevat verkostojärjestöt edustavat laajasti maakuntien järjestökenttää, ja neuvottelukunnan ytimessä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Neuvottelukunnan perustamiskokouksessa hyväksyttiin pelisääntöasiakirja, jonka mukaan kutakin maakuntaa edustaa neuvottelukunnassa yksi edustaja kerrallaan. Neuvottelukunta valitaan kahdeksi vuodeksi.

Neuvottelukunnan kokous 4.2.2021 määritteli kriteerit uuteen neuvottelukuntaan nimettävälle edustajalle:

 • taustataho on maakunnallinen toimija tai verkostojärjestö
 • tavoittaa monipuolisesti maakunnan sosiaali- ja terveysjärjestöjä
 • on mukana maakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyössä
 • on mukana maakuntien välisen yhteistyön rakentamisessa
 • on valtakunnalliset yhteydet sote-järjestöyhteistyössä

Kokous esittää, että maakuntakohtaiset nimeämiset tehdään kunkin maakunnan järjestöyhteistyön toimielimessä (järjestöneuvottelukunta, järjestöfoorumi, kumppanuuspöytä tai vastaava)

 • maakunnan verkostojärjestöjen neuvottelukunnan jäsen vie asian päätettäväksi valitsemaansa foorumiin
 • valitaan ensi sijassa järjestö, joka nimeää edustajan
 • maakunnissa voi olla erilaisia ratkaisuja
 • keskeistä on se, että maakunnissa vuoropuhelu on aitoa

Kustakin maakunnasta pyydetään ehdotus neuvottelukuntaan nimettävästä tahosta ja sen edustajasta sekä varatahosta ja edustajasta.

Nimeäminen tulee tehdä 31.3.2021 mennessä. Ehdotukset voi lähettää neuvottelukunnan työryhmän sihteerille: elina.pajula@pksotu.fi

Neuvottelukunnan työvaliokunta

VALTIONAVUSTUSTOIMINTA LAUSUNNOLLA 31.1.2021 ASTI LAUSUNTOPALVELUSSA

Valtionavustustoimintaa kehitetään ja digitalisoidaan valtiovarainministeriön asettamassa viisivuotisessa hankkeessa (VM212:00/2018). Hankkeessa toimiva kehittämisjaosto on selvittänyt rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävien ministeriöiden erilaisia valtionavustuskäytäntöjä ja tehnyt alustavat ehdotukset niiden yhdenmukaistamiseksi. Kehittämisjaoston tehtävä perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan (2019).


Kehittämisjaosto ehdottaa esimerkiksi, että

 • yhdistysten yleisavustusten ja kohdennettujen yleisavustusten myöntämistä varten määriteltäisiin
  yhteiset arviointi- ja vastuullisuuskriteerit,
 • rahapelituotoista valtionavustuksia yhdistyksille myöntävät ministeriöt yhdenmukaistaisivat valtionavustusprosessejaan tarvittavine tietoineen (kuten asiakirjoineen) ja
 • selvitettäisiin, millä edellytyksillä yhdistysten toimintojen erilaisia rahoituslähteitä voitaisiin sovittaa
  yhteen.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja kehittämisjaoston väliraportista, jota tehtäessä on selvitetty valtionapuviranomaisten ja valtionavustuksia hakevien yhdistysten näkemystä valtionavustustoiminnasta ja sitä toteuttavista valtionavustusprosesseista, kuten valtionavustushausta ja valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan arvioinnista.

Lausuntoaikaa on 31.1.2021 asti.

Kehittämisjaoston toimikausi päättyy 31. toukokuuta 2021, johon mennessä se antaa varsinaiset ehdotuksensa ja julkaisee loppuraporttinsa.

Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan lausunto kehittämisjaoston (järjestöjaoston) raportista on vapaasti hyödynnettävissä.

Lue lausunto valtionavustuskäytännöistä (PDF-dokumentti)

Aluekoordinaattoreiden haku on päättynyt

Haimme seitsemää (7) aluekoordinaattoria Stean rahoittamaan SOSTEn ja maakuntien yhteiseen Järjestöjen sote-muutostuki -hankekokonaisuuteen vuosille 2021-2023, jota SOSTE koordinoi.

Hankekokonaisuuden tavoitteena on tukea järjestöjä sotemuutoksessa. Tätä toteutetaan valtakunnallisten ja maakunnallisten järjestöjen sekä paikallisyhteisöjen yhteistyössä. Jokaisella aluekoordinaattorilla (pl Uusimaa) on työalueenaan useampi maakunta. Uudellemaalle rekrytoidaan kaksi (2) aluekoordinaattoria.

Hakuilmoitus.